بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,750,057 86.93 4,674,520 87.43 5,717,285 91.2 7,427,207 93.08
اوراق مشارکت 200,695 9.97 602,711 11.27 441,635 7.05 0 0
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 56,925 2.83 61,218 1.14 95,162 1.52 550,001 6.89
سایر دارایی ها 5,490 0.27 8,425 0.16 14,640 0.23 2,297 0.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,750,057 86.93 4,674,520 87.43 5,717,285 91.2 7,427,207 93.08