بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,596,769 86.71 3,977,545 84.95 4,136,705 85.13 4,139,782 84.99
اوراق مشارکت 183,377 9.96 646,864 13.82 687,401 14.15 693,769 14.24
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 56,036 3.04 52,522 1.12 32,219 0.66 32,937 0.68
سایر دارایی ها 5,221 0.28 5,108 0.11 3,116 0.06 4,209 0.09
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,596,769 86.71 3,977,545 84.95 4,136,705 85.13 4,139,782 84.99