بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/11/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,279,782 88.23 2,159,568 72.08 2,312,632 75.42 2,241,682 76.13
اوراق مشارکت 108,240 7.46 733,622 24.49 695,457 22.68 666,955 22.65
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 57,293 3.95 97,640 3.26 50,399 1.64 35,725 1.21
سایر دارایی ها 5,153 0.36 5,259 0.18 7,676 0.25 83 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,279,782 88.23 2,159,568 72.08 2,312,632 75.42 2,241,682 76.13