بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/01/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,362,845 87.39 2,605,036 79.94 2,971,284 82.99 2,938,090 82.8
اوراق مشارکت 135,302 8.68 606,053 18.6 561,305 15.68 556,620 15.69
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 56,451 3.62 43,963 1.35 46,426 1.3 53,621 1.51
سایر دارایی ها 4,958 0.32 3,888 0.12 1,250 0.03 51 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,362,845 87.39 2,605,036 79.94 2,971,284 82.99 2,938,090 82.8